Videbæk kristne Friskoles værdigrundlag
Vedtaget januar 2011
Videbæk kristne Friskole (VkF) er oprettet af en gruppe af forældre inden for folkekirken i 1976. Skolen har til formål på evangelisk luthersk grundlag at drive skole med fokus på følgende værdier:
Den kristne skole, menneskesyn og holdninger
·         Det betyder, at VkF…
   præsenterer kristendommen som verdens bedste tilbud.
   anser det for grundlæggende, at alle har lige stor værdi, er skabt og elsket af Gud.
  udøver respekt for andres holdninger og meninger.
  anser det som grundlæggende, at vi på skolen lærer at tilgive, udøve omsorg og have empati.
  tilstræber, at der er sammenhæng mellem ord og handling.
  tilstræber at danne en kultur, hvor alle er inkluderede i fællesskabet.
  forudsætter, at alle på skolen deltager i morgensang med fællessang, forkyndelse og bøn som en naturlig del af skolens hverdag.
har forkyndelsen som et naturligt element ved forældremøder, ture og særlige arrangementer på skolen.
er medlem af Foreningen af Kristne Friskoler.
Undervisning, faglighed og kompetencer
·         Det betyder, at …
 lærere og pædagoger er fagligt kompetente og brænder for deres undervisning.
vi på VkF samarbejder på tværs af faggrupper til gavn for barnets sociale, faglige og personlige udvikling.
VkF skaber rum for, at lærerne er fagligt opdaterede.
den enkelte elev udfordres fagligt og kreativt i forhold til egne ressourcer.
vi vil anvende undervisningsmetoder og –former, der fremmer den enkelte elevs læring.
eleverne ved, at læreren har ansvar for klasseledelsen og for at skabe et trygt miljø for læring.
lærere, pædagoger og elever udarbejder i fællesskab regler for samvær og udlever det i praksis for at opnå et positivt læringsmiljø.
vi på VkF vil skabe nærværende og vedkommende undervisning med høj faglig kvalitet.
undervisningen relateres så vidt muligt til elevernes hverdag.
vi tager samfundet ind i skolen og skolen ud i samfundet .
undervisningen tilrettelægges med henblik på at eleverne kan gå til Folkeskolens Afgangsprøve.
eleverne får indsigt i egne evner og lærer at udnytte disse.
vi underviser eleverne i at samarbejde.
lærer og elever evaluerer løbende elevens udvikling gennem test, samtale og forældresamarbejde, så eleven udfordres både fagligt og socialt.
Relationer
På VkF indgår vi i en række forskellige relationer, som har stor betydning for elevernes trivsel.
I relationen mellem barnet og den voksne ønsker vi, at… 
se og høre eleven, så det bliver i stand til at se og høre andre i fællesskabet.
være opmærksomme på elevens adfærd, tale og kropssprog.
se eleven som værdifuld og guide til hensigtsmæssig adfærd.
være gode eksempler for hinanden, at stå ved egne fejl og tilgive.
give eleven mulighed for og plads til at reflektere over og ændre adfærd.
 
I relationen mellem ansatte ønsker vi, at…
dele den gode historie fra hverdagen med hinanden.
trække på hinandens viden og kompetencer.
bidrage med ressourcer og bruge dem positivt i fællesskabet.
 
I relationen til forældre ønsker vi, at…
møde forældre med åbenhed og respekt – indbyde til dialog.
inddrage forældre til samarbejde om elevens og klassens trivsel.
lytte respektfuldt til hinandens synspunkter og oplevelser i forhold til eleven.
Skolen som en del af samfundet
·         Det betyder, at …
VkF deltager aktivt i lokalsamfundet og samarbejder med og gør brug af offentlige myndigheder.
VkF er en åben skole, der inviterer lokalsamfundet ind til skolens forskellige arrangementer.
VkF inddrager gæstelærere og lokale virksomheder i undervisningen.
eleverne bliver bevidste om, at der er pligter og rettigheder i samfundet.
vi lærer eleverne at passe på naturens ressourcer og miljøet.
vi gør eleverne bevidste om, at de har ansvar for eget liv og medansvar for andres liv.
vi underviser eleverne i demokrati og skaber forståelse for demokratiske værdier og ytringsfrihed.
vi på VkF har et aktivt elevråd.
vi ønsker i undervisningen, at eleverne møder andre kulturer, livsholdninger, samfundslag og minoriteter.
eleverne oplever, at de kan gøre en forskel.
eleverne oplever glæden ved at bidrage til fællesskabet.