Evaluering: Videbæk kristne Friskole
 
Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering for evalueringens skyld, men derimod et dynamisk middel til at forbedre undervisningen på skolen i henhold til opstillede mål:
 
Folkeskolens afgangsprøve
Undervisningen fokuserer på, at alle elever får mulighed for at gå til Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse. I meget få tilfælde har enkelte elever ikke aflagt prøve i alle fag.
Evaluering/opfølgning:
Karaktererne lægges ud på skolens hjemmeside. I såvel pædagogisk råd som bestyrelse drøftes skolens placering i forhold til karaktergennemsnit samt mulige forklaringer herpå.
 
Standpunktskarakterer
Der gives standpunktskarakterer to gange årligt i 7. - 9. klasse.
 
Evaluering/opfølgning:
Ved klasseteammøder og ved elev/forældre-samtaler drøftes udviklingen i standpunktskaraktererne, og der aftales indsatsområder i forhold til skolens læseplaner og elevens faglige muligheder.
 
Elev/forældre-samtaler
Der er elev/forældre-samtaler en gang årligt i hver klasse, hvor minimum klasselærer og matematiklærer deltager, og hvor den enkelte elevs faglige og sociale udvikling siden sidste samtale evalueres, og nye målsætninger formuleres. Fra 4. klasse har eleverne mulighed for at deltage i samtalerne, og fra 7. klasse er det obligatorisk for eleverne at deltage i samtalerne.
Evaluering/opfølgning:
I det omfang, det er nødvendigt, aftales ekstra samtaler evt. i forbindelse med specialundervisning, hvor der følges op på de eventuelle aftaler, der blev indgået ved elev/forældre-samtalen. Ledelsen kan efter behov inddrages i disse samtaler.
 
Forældremøder
Der afholdes forældremøde i hver klasse mindst en gang årligt (før efterårsferien), hvor klassens sociale og faglige udvikling drøftes både bagudrettet og fremadrettet.
Evaluering/opfølgning:
Aftalerne på forældremøderne følges op af forældreorientering via forældrebreve og brug af intranettet. Klasselærerne orienterer via forældreintra ca. to gange i måneden om klassens trivsel – både fagligt og socialt.
 
Tests
Der foretages test i både dansk og matematik mindst en gang årligt (fra Pæd. Psyk. Forlag.) Resultatet af disse tests drøftes bl.a. ved elev/forældre-samtalen.
Herudover foretager de enkelte lærere løbende tests, der sikrer, at eleverne når de delmål/mål, der er opstillet.
Evaluering/opfølgning:
Testresultater drøftes i henholdsvis klasseteams og/eller de faglige teams og med ledelsen. De enkelte faglærere justerer undervisningen i forhold de behov, testresultaterne peger på, i relation til skolens undervisningsplaner i fagene.
 
Tilsyn
Skolens eksterne tilsynsførende aflægger besøg hos alle lærere og i alle klasser ca. en gang årligt. Den tilsynsførende fører sammen med forældrene - tilsyn i overensstemmelse med bekendtgørelsen, herunder at skolens læseplaner samt undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre med kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Evaluering/opfølgning:
Den eksterne tilsynsførende udarbejder på baggrund af sine tilsyn, herunder drøftelser vedrørende skolens samlede virksomhed med skolens lærere og ledelse, en tilsynsrapport, som er tilgængelig på skolens hjemmeside.
Desuden drøftes den tilsynsførendes observationer ved hvert besøg med ledelsen. Ledelsen beslutter herefter, hvordan der pædagogisk og fagligt kan følges op på og evalueres på observationerne.
 
Forældredage
Der afholdes 5 forældredage årligt, hvor forældrene, som en del af deres tilsynsforpligtigelse, kommer på skolen og overværer undervisningen. Forældrene kan derudover komme på ikke-forældredage, hvis skolen forinden adviseres herom.
Evaluering/opfølgning:
Forældre kan altid henvende sig til klassens lærere eller til skolens ledelse, såfremt forældrene oplever forhold omkring deres barns trivsel eller værdierne på skolen, som skaber bekymring.
 
Undervisningsmiljøvurdering
Undervisningsmiljøvurdering (UMV) foretages hvert 3. år., hvor elever i 4.-9. klasse udfylder spørgeskema fra DCUM. Der arbejdes her med både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.
Evaluering/opfølgning:
Resultaterne analyseres, og der udarbejdes handleplaner på baggrund heraf (se hjemmesiden).
 
Arbejdspladsvurdering (APV)
APV foretages hvert 3. år i form af en spørgeskemaundersøgelse fulgt op af mundtlige drøftelser med såvel den enkelte medarbejder som af medarbejdergrupper samlet. I undersøgelsen indgår elementer fra såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø på skolen, og resultater af disse bliver dermed en del af beskrivelsen og evalueringen af skolens samlede virksomhed. Skolens sikkerhedsudvalg er ansvarlig for gennemførelse og opfølgning af APV.
Evaluering/opfølgning:
På baggrund af spørgeskemaresultaterne udarbejdes forslag til handleplaner, der drøftes i diverse medarbejdergrupper.
 
Skolens arrangementer
Mundtlige evalueringer af samtlige offentlige arrangementer på skolen samt skolens virksomhed i øvrigt foretages i pædagogisk råd, elevråd og bestyrelse (der føres protokol).
 
Elevevaluering
DCUM
Klasselæreren foretager en samtale med hver enkelt elev mindst en gang årligt, så vidt muligt forud for elev/forældresamtaler.
Evaluering/opfølgning:
Her evalueres på baggrund af et forud udfyldt spørgeskema af elevens egen opfattelse af udbyttet af skolegangen, og nye mål opstilles.
 
Klasseteams
Der er oprettet klasseteams i alle klasser, hvor dansklærer, matematiklærer samt en af klassens øvrige faglærere holder 4-5 møder årligt. Der udarbejdes for hver klasse en social årsplan, hvori der beskrives sociale mål for klassen.
Evaluering/opfølgning:
På klasseteammøderne drøftes de enkelte elevers udbytte af undervisningen, og nye mål opstilles. Desuden drøftes klassens sociale læring.
 
MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS)
Der gennemføres en årlig MU-Samtale mellem ledelsen og de enkelte medarbejdere. Her drøftes bl.a. skolens samlede virksomhed samt på hvilken måde og i hvilken grad den enkelte medarbejder (hidtil, aktuelt og fremover) bidrager til at opfylde skolens målsætninger.
Evaluering/opfølgning:
Der udarbejdes referat, og det aftales på mødet, hvordan og hvornår der finder opfølgning sted på det aftalte.
 
Generalforsamling/skolekredsmøde
På den årlige generalforsamling (lokalt kaldet skolekredsmøde) har skolens formand og skolens leder et indlæg med orientering om skolens aktuelle pædagogiske, faglige og økonomiske situation. Ved denne samling har medlemmer af skolekredsen mulighed for at stille uddybende spørgsmål til skolens prioriteringer - på såvel det undervisningsmæssige/pædagogiske område som når det gælder anvendelsen af skolens ressourcer (økonomi).
 
Ventelister
Søgningen til skolen, herunder ventelister, tages som et udtryk for, hvorvidt forældrene i lokalområdet oplever det som en skole, der er attraktiv.
Evaluering/opfølgning:
På baggrund af elevtalsudviklingen, herunder ventelistestatistik, opstilles der målsætninger for skolens videre udvikling.
 
Plan over læse- og staveprøver:
 
Læseprøver
Staveprøver
Matematik
BH.klasse
 
DLB (IN)
 
1.kl.
 
 
 
2.kl.
 
 
MAT1
3.kl.
SL 60
ST3
MAT2
4.kl.
SL 40
ST4
MAT3
5.kl.
 
ST5
MAT4
6.kl.
 
ST6
MAT5
7.kl.
 
ST7
MAT6
8.kl.
 
ST8
MAT7
9.kl.
 
ST9
MAT8
 
Resultater af prøverne indleveres til skolelederen, som drøfter dem med klasselæreren
 
Der er særlig opmærsomhed på elever, der ligger betydeligt over eller betydeligt under middelområdet for at sikre, at de ressourcestærke elever får tilstrækkeligt med udfordringer og de svage elever den nødvendige hjælp.
 
 
PPR
Skolen har et tæt samarbejde med kommunens PPR. Sammen med PPR afholdes bekymringsmøder angående elever med faglige eller sociale vanskeligheder. På baggrund af vejledning og anbefalinger fra PPR og de deraf følgende bevillinger fra SU-styrelsen afsættes de nødvendige ressourcer til specialundervisning.
Skolens ledelse har jævnlige samtaler med PPR, hvor det drøftes, hvorvidt og i hvilket omfang skolen står mål med folkeskolen og lever op til de faglige krav mv., der er opstillet fra såvel lovgivningens som skolens egen side.
 
 
Indsatsområder
 
 
I skoleåret 2018-19 har vi særligt fokus:
 
1. Der arbejdes videre med sidste års indsatsområde med en særlig fokus på elevernes  læse- og skriveudviklking.
 
2. Der vil fortsat være fokus på "Samarbejdsaftaler" med skolens elever fra 7. - 9. klasse 
 
3. Der arbejdes med elevers trivsel med AKT forløb og med en samtalegruppe for for børn i brudte familier
 
4. Fælles indsats og pædagogisk eftermiddag omkring arbejdet med KRAP
 
  
Ved hvert enkelt indsatsområde er der pædagogiske drøftelser og målsætninger. Der fokuseres på fælles pædagogisk udvikling og enighed som afslutning på de pædagogiske og faglige processer.
 
 
Evalueringsværktøjer
 
Det pædagogiske personale på VkF arbejder med evaluering ud fra SMTTE-modellen.
Skolens pædagogiske udvalg koordinere og planlægger evalueringsprocessen og udarbejder årets indsatsområder.
 
Evalueringsværktøjer, der endnu ikke er indført, men som står til løbende vurdering og drøftelse på skolen:
 
 
 
  
 
Videbæk kristne Friskole juli 2018